Regulament Intern


CAPITOLUL I

Dispoziții generale:

Art.1. Prezentul Regulament de ordine interioară cuprinde prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității din unitate, în concordanță cu prevederile legale, în vigoare.
Art.2. Școala „Petre Ispirescu” Constanța este unitate de învățământ preuniversitar acreditată și funcționează în baza Ordinelor de Ministru nr. 3912/03.05.2012 ( acreditarea nivelului primar) și 3569/30.03.2009 (acreditarea nivelului preșcolar) și 4940/31.08.2018 (autorizarea nivelului gimnazial).
Art.3. Prevederile acestui Regulament sunt în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1 /2011, Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OM. 5 079/ 31.08.2016 cu modificările și completarile ulterioare și alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Nationale, deciziile Inspectoratului Școlar Județean, precum și cu hotărârile Consiliului de administratie al unității.
Art.4. Activitatea de instruire și educație din cadrul unității se desfășoară potrivit principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului, ale Convenției cu privire la drepturile omului și potrivit actelor normative generale și speciale.
Art.5. În incinta unității de învățământ sunt interzise, potrivit legii, crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de propagandă politică și prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele conviețuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.
Art.6. Regulamentul intern se propune și se dezbate de către Consiliul Profesoral, la care participă și personalul didactic auxiliar și nedidactic, repezentanți ai părinților.
Art.7. Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de Administrație, iar respectarea lui este obligatorie pentru tot personalul salariat al unității de învățământ, pentru elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Organizarea programului școlar
Art.8 Anul școlar 2019-2020 se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza: începe pe data de 1 septembrie 2018, se încheie pe data de 31 august 2019 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 15 saptamani de cursuri dispuse in perioada 9 septembrie 2019-20 decembrie 2019. Cursuri-luni, 9 septembrie 2019-vineri, 20 decembrie 2019. in perioada 26 octombrie-3 noiembrie 2019, elevii claselor din invatamantul primar i copiii din grupele din invatamantul pre colar sunt in vacanta. Vacanfa de iarna-sa.mbata, 21 decembrie 2019-duminic,a12 ianuarie 2020

Semestrul al II-lea are 20 de saptamani de cursuri dispuse in perioada 13 ianuarie 2020-12 iunie 2020. Cursuri-luni, 13 ianuarie 2020-vineri, 3 aprilie 2020. Vacanfa de primavara-sambata, 4 aprilie 2020-marti, 21 aprilie 2020 Cursuri-miercuri, 22 aprilie 2020-vineri, 12 iunie 2020 Vacanfa de vara-sambata, 13 iunie 2020-data din septembrie 2020 la care incep cursurile anului colar 2020-2021.

În zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege și de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
Lucrarile semestriale(tezele) se sustin la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei școlare cu cel putin 3 saptamani înainte de finalul semestrului.
Art.9 În situatii deosebite, bine fundamentate, în functie de condițiile climatice, specificul zonei și al unitatii de învatamant, la solicitarea conducerii acesteia, consiliul de administratie al inspectoratului școlar poate aproba modificari ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.
Art.10. (1) Școala "Petre Ispirescu” Constanța are ca obiect de activitate învățământul gimnazial, primar și preșcolar și un program de funcționare de luni până vineri, între orele 08. 00 – 17.00, cu prelungire până la ora 18.00 pentru cercurile opționale.
(2) Pentru nivelul anteprescolar se stabileste programul zilnic dupa cum urmeaza:
Adaptat cu acordul CA la programul Școlii și este parte integrantă din Regulamentul de ordine interioară a Școlii Gimnaziale ”Petre Ispirescu” Constanța.

PROGRAMUL ZILNIC (2 - 3 ani)
8.00 - 9.00     - Rutine: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
                         - Jocuri și activități liber alese: ALA1/ Joc liber
                         - Rutină: Micul dejun
9.00 - 11.00    - Rutină: Întâlnirea de dimineață
                         - Jocuri și activități liber alese (pe centre de interes)
                         - Activități tematice
                         - Rutină: Gustarea
                         - Tranziții
11.00 - 11.30 - Jocuri și activități liber alese ( jocuri de mișcare, jocuri în aer liber)
11.30 - 13.00 - Rutine: Masa de prânz
                         - Momentul de poveste
                         - Rutine: Pregătirea pentru somn
13.00 - 15.30 - Program de somn
15.30 - 17.00 - Jocuri și activități liber alese (joc liber)
                         - Activități tematice (recuperatorii)
                         - Rutine și tranziții
                         - Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)
PROGRAMUL ZILNIC (3 – 5/6 ani)
Adaptat cu acordul CA la programul Școlii și este parte integrantă din Regulamentul de ordine interioară a Școlii Gimnaziale ”Petre Ispirescu” Constanța.
8.00 - 9.00       - Rutine: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
                          - Jocuri și activități liber alese: ALA1/ Joc liber
                          - Rutină: Micul dejun
9.00 - 11.30     - Rutină: Întâlnirea de dimineață
                           - Jocuri și activități liber alese (pe centre de interes)
                           - Activități pe domenii experiențiale
                           - Rutină: Gustarea
                           - Tranziții 
* Activitate opțională
11.30 - 13.00   - Jocuri și activități liber alese ( jocuri de mișcare, jocuri în aer liber)
                           - Rutine: Masa de prânz
                           - Momentul de poveste
                           - Rutine: Pregătirea pentru somn
13.00 - 15/15.30 - Program de somn
15.00/15.30 - 16.00 - Gustarea
16.00 - 17.00  - Jocuri și activități liber alese (joc liber)
                         - Activități recuperatorii și ameliorative, pe domenii experiențiale
                         - Activități de dezvoltare a aptitudinilor
                         - Rutine și tranziții
                         - Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)


CAPITOLUL II

Organizarea Școlii “Petre Ispirescu” Constanța

Art.11. Instruirea și educarea copiilor se realizează în colective de maximum 20 elevi. Cadrele didactice angajate în unitate au dreptul de a -și aduce copiii și în acest caz se poate depăși numărul de elevi ajungându-se la 21.
Art.12.Controlul zilnic al stării de sănătate a copiilor din unitate are loc în fiecare dimineață în momentul sosirii în unitate, fiind obligatoriu pentru toți copiii unității.
Art.13. În cazul depistării unei boli infecto-contagioase sau diverse afecțiuni care periclitează sănătatea colectivității, copilul rămâne la cabinetul medical de unde va fi preluat de parinte în cel mai scurt timp.
Art.14. Părintele are obligația de a anunța cadrul didactic de la grupă/clasă orice modificare a stării de sănătate , exact în momentul în care se depistează.
Art.15.Se interzice tratarea în unitate cu antibiotic și antitermic trimis de părinte. În caz de urgență se administrează la cabinetul medical din unitate antitermicul și doza pentru care părintele și-a dat consimțământul.
Art.16. Se interzice introducerea în unitate a vreunui medicament fără avizul cadrului sanitar de la cabinetul medical școlar. Administrarea medicamentului se va realiza în cabinet pe baza prescripției medicale eliberate de medicul de familie sau medicul specialist..
Art.17. Examinarea medicală a elevilor se face conform Ordinului comun nr. 1002 MS/5057
MECS/2015 privind modificarea și completarea Ordinului comun nr. 5298 MECS/1668 MS/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.
Art.18. Pentru asigurarea curățeniei întregul personal și copiii vor purta încălțăminte de interior.
Art.19. Se va avea în vedere securitatea deplasării în incinta unității prin curățarea, ștergerea suprafețelor și aspirarea acestora ori de câte ori este nevoie, astfel încât acestea să fie uscate, evitându-se alunecarea.
Art.20. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu exista pericol de cădere sau de lovire a elevilor cu corpuri contondente.
Art.21. Suprafețele din sălile de clasă, sala de mese sau grupuri sanitare vor fi curățate, uscate și după caz, acoperite cu mochetă care previne alunecarea și care este ușor de curățat și dezinfectat.
Art.22. Accesul în unitate se face conform unei proceduri de acces aprobată de Consiliul deAdministrație.
( 1 ) Prezența la grădiniță se face la ora 08.00, iar preluarea între orele 16.30-16.45. Părinții copiilor de la grădiniță au acces în vestiarul unității atât la sosire cât și la preluare, fără să staționeze pe holul principal.
( 2) Orele de curs pentru clasele pregătitoare încep la ora 08.15. Părinții copiilor de la clasele pregătitoare au acces în vestiarul unității atât la sosire cât și la preluare, fără să staționeze pe holul principal. Preluarea elevilor de la clasele pregătitoare se face între orele 16.45-17. 00.
( 3 ) Orele de curs pentru clasele I, a II-a, a III-a și a IV-a încep la ora 08.15. Prezența la cursuri se face cu cel puțin 15 minute înainte de începerea orelor. Părinții vor însoți elevii până la ușă asigurându-se că aceștia au intrat în unitate. Preluarea elevilor se face la ora 17.00. Dacă la ora preluării elevii sunt în curte datorită vremii favorabile, preluarea se va face de la poarta de acces spre curtea școlii, pentru a se preveni aglomerația.
( 4) Orele de curs pentru clasa a V-a încep la ora 08.15. Prezența la cursuri se face cu cel puțin 15 minute înainte de începerea orelor. Părinții vor însoți elevii până la ușă asigurându-se că aceștia au intrat în unitate. Preluarea elevilor se face la finalul orelor de curs conform orarului.
(5) La trei întârzieri , părintele primește înștiințare scrisă, prin care este atenționat că se perturbă programul școlii, elevii realizându-și temele pe baza informațiilor predate dimineața.
Art.23. Fiecare vizitator se va identifica cu B.I./C.I. și va fi trecut într-un registru la secretariatul unității.
Art.24. Este interzis fumatul în incinta unitatii (clădire și curte).


CAPITOLUL III

Managementul Școlii “Petre Ispirescu” Constanța

III.1. Reprezentantul legal ( fondatorul )
Art.25. Reprezentantul legal ( fondatorul ), în calitate de angajator are următoarele atribuții:
a) Este președintele Consiliului de Administrație și are obligaţia de a analiza si supune dezbaterii în cadrul consiliului de administraţie, orice cerere sau reclamaţie a angajaţilor sau a părinţilor copiilor înscrişi;
b) Încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat și aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora , conform codului muncii și contractului colectiv de muncă aplicabil;
c) Întrunește grila de salarizare, după consultarea directorului, directorului adjunct și reprezentanților salariaților, în condițiile legislației în vigoare;
d) Răspunde de elaborarea proiectului de buget propriu;
e) Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
f) Răspunde de corectitudinea încadrării personalului și la întocmirea, la termen , a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
g) Răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incediilor, în unitatea de învățământ;
h) Va aplica principiul nediscriminării şi va respecta demnitatea personalului angajat.
i) Se obligă să asigure echipamentul individual de protecţie pentru îngrijitoare şi bucătăreasă.
j) Angajatorul este responsabil de aprovizionarea instituţiei cu material didactic, alimente şi materiale de curăţenie, pentru bunul mers al activităţii în instituţie.
III.2. Consiliul de Administraţie
Art. 26 (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
(2)Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(3) Președintele Consiliului de Administrație este fondatorul.
Art. 27 Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.
III.3. Directorul
Art.28. Directorul, are următoarele atribuții:
a) Este numit de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență;
b) Se subordonează angajatorului, ISJ Constanţa, ARACIP, MEN.
c) Conduce, coordonează, evaluează activitatea comisiilor şi a personalului didactic.
d) În realizarea funcţiei de conducere, directorul respectă reglementările M.E.N., ISJ şi ARACIP şi urmăreşte respectarea legilor.
e) Întocmeşte corect şi la timp documentele manageriale.
f) Este responsabil de coagularea colectivului pentru asigurarea unui climat colegial şi stimulativ necesar dezvoltării profesionale a tuturor cadrelor didactice.
g) Aprobă programele activităților extracurriculare ( cercurilor ) și monitorizează desfășurarea acestora în condiții optime;
h) Controlează, cu sprijinul şefilor de comisii, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru.
i) Vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;
j) Elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii;
k) Asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; l) Îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.E.N.
m) organizează întreaga activitate educaţională;
n )organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
o )asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ;
p ) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.
Alte atribuții:
a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului de administraţie;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);
d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare pe care îl supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
h) stabileşte, prin decizie, componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
i) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;
j) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic z;
k) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;
l) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
m) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
n) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
o) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
p) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
q) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
r) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare ;
s) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
t) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
u) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.
(2) In lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinara şi se sancţionează conform legii.
Art. 29 Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.
Art. 30 (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.
III.4. Directorul adjunct
Art.31. Directorul adjunct, are următoarele atribuții:
a) Este numit de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență;
b) Îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi prin regulamentul intern, îi evaluează activitatea şi îi acordă calificativul anual; acesta răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului.
c) Răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de învăţământ şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.
d) Răspunde de buna desfășurare a procesului instructiv-educativ în grădiniță.
Art.32 Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.


CAPITOLUL IV

Personalul Școlii “ Petre Ispirescu”

Dispoziții generale
Art.33.(1) În unităţile de învăţământ, personalul este format
din personal didactic, care
poate fi didactic de conducere, didactic de predare şi instruire
practică, didactic auxiliar şi
personal nedidactic.
(2) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
Art. 34 (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământul sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare.
(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.
(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.
(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
Art. 35 (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.
Art. 36 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor/comisiilor.
Art. 37. Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.
Art. 38 .La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, funcţionează, de regulă, următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum şi alte compartimente, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art.39.Angajaţii se obligă să respecte condiţiile prevăzute în contractele individuale de muncă.
Art.40. Personalul unităţii are obligaţia de a respecta programul de lucru.
Art.41.Toţi salariaţii se vor prezenta la program în deplină capacitate de muncă; în situaţia în care unul din angajaţi are probleme de sănătate, va fi anunţată conducerea şi se vor lua măsurile necesare protejării persoanei în cauză, a copiilor şi a colegilor de serviciu;
Art.42.In cazul unor urgente daca salariatul nu se poate prezenta la serviciu din motive intemeiate vor fi anuntati atat directorul unitatii cat si angajatorul. Neanuntarea absentarii va duce la sanctiuni disciplinare conform codului muncii.
Art.43.Personalul angajat este obligat să respecte confidenţialitatea asupra informaţiilor referitoare la activitatea din unitate, precum şi asupra datelor ce privesc copii înscrişi în unitate şi părinţii acestora.
Art.44.Este interzisă primirea de foloase necuvenite, de bani de către personalul angajat din partea părinţilor sau a altor rude ale copiilor; în caz contrar se va proceda la desfacerea contractului individual de muncă al angajatului în cauză, în temeiul legii.
Art.45.Personalul unității are obligaţia de a trata copiii în mod egal, nediscriminatoriu
Art.46.COMPORTAMENTUL, LIMBAJUL PRECUM ŞI ȊMBRĂCĂMINTEA
PERSONALULUI UNITĂŢII TREBUIE SĂ RESPECTE NORMELE DE MORALITATE ŞI ETICĂ.
Art.47.SE INTERZICE APLICAREA ORICĂREI FORME DE PEDEAPSĂ FIZICĂ ASUPRA COPIILOR!
Art.48. (1)Cadrele didactice împreună cu supraveghetoarele şi îngrijitoarele răspund de îngrijirea şisecuritatea copiilor pe perioada şederii acestora în unitate .
(2).Personalul unității trebuie să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
(3) Personalul unității trebuie să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor.
Art.49.La terminarea programului ultima persoană care părăseşte clădirea va verifica sursele de gaz,electricitate şi apa, pentru evitarea oricăror accidente.
IV. 1. Personalul didactic
Art. 50 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 51 Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.
Art. 52 (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.
Art. 53 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.
Art. 54 În unitate se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală alcadrelor didactice. Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi afişat la avizier; un exemplar va fi predat la director. Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie. În cazul unor situaţii speciale anticipate cadrul didactic desemnat de serviciu are obligaţia să găsească un coleg înlocuitor pentru ziua respectivă şi să anunţe din timp conducerea şcolii. Acest schimb este consemnat, prin cerere, în scris, cu semnătura ambilor profesori.
( 1) Atribuțiile cadrului didactic de serviciu la grădiniță:
a) Cadrul didactic de serviciu din gradiniță se prezintă la program la orele 7:45dimineața. Îndrumă copiii spre cabinetul medical si apoi spre grupele unde sunt supravegheați de educatoare până la începerea programului și ajută copiii care au nevoie de sprijin.
b) Răspunde de ordinea și disciplina în grădiniță și semnalează conducerii școlii prezența persoanelor străine, precum și eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada desfășurării serviciului său.
( 2 ) Atribuțiile cadrului didactic de serviciu la școală:
a ) Cadrul didactic de serviciu se prezintă la ora 07.50.Dimineața, vor efectua serviciul pe școală doar cadrele didactice de la clasele I, a II-a, a III-a și a IV-a și profesorii .
b) Supraveghează intrarea elevilor la prima oră de curs şi verifică ţinuta elevilor, uniforma.
c )Se interesează la secretariat, la intrarea în serviciu, de situaţiile speciale anunţate pentru a lua măsurile care se impun.
d) Va participa la îndrumarea persoanelor străine pentru legitimare la secretariat.
e) Va lua măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în cazul în care se impune acest lucru.
f ) În timpul pauzelor, personalul didactic de serviciu trebuie să supravegheze activitatea elevilor (pe holuri, în curte), asigurând adoptarea unui comportament civilizat şi prevenirea oricăror evenimente neplăcute.
g) Personalul didactic de serviciu trebuie să avertizeze, în cel mai scurt timp, conducerea școlii, în legătură cu eventualele accidentări ale elevilor în timpul pauzelor sau, în caz de urgenţă sună la 112.
h) Controlează evitarea risipei de energie termică sau de energie electrică, prin lăsarea becurilor aprinse, în mod nejustificat, pe coridoare, grupuri sanitare şi în sălile de clasă şi consiliază elevii pentru evitarea acestei risipe.
i) Cadrele didactice de la after-school supraveghează elevii la vestiar și îi predau părinților sau tutorilor legali în incinta unității.
j )Anunţă directorul în cazul imposibilităţii efectuării serviciului cu cel puţin două zile înainte, pentru
a fi înlocuit.
k) Personalul didactic de serviciu trebuie să consemneze în registrul special dacă în timpul serviciului său au fost deteriorate bunuri materiale şi dacă au avut loc evenimente deosebite şi propun măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii şcolare.
Art.55. Personalul didactic îndeplineşte sarcinile trasate de angajatorul unităţii, de directorul unităţii.
Art.56. Programul personalului didactic:
a) Ȋn cadrul grădiniţei, la grupă îşi desfăşoara activitatea două educatoare dupa următorul program:
grupa mică: tura de dimineaţă: 7.45 – 14.00 şi tura de după-amiază: 11.00 – 17.00.
grupa mijlocie: tura de dimineaţă: 7.45 – 14.00 şi tura de după-amiază: 11.00 – 17.00.
grupa mare:tura de dimineaţă: 7.45 – 14.00 şi tura de după-amiază:12.00 – 17.00.
b)- clasele pregatitoare- : 08.00-15.00
clasele I-IV: 8.00- 16.00, trei zile pe săptămână, 8.00-13.00, două zile pe săptămână
c) -after-school : 14- 17.00, trei zile pe săptămână, 15.00-17.00, o zi pe săptămână, 13.00-17.00, o zi pe săptămână.
Art.57.(1) Cadrele didactice au obligaţia de a-şi duce clasa / grupa până la sfârşitul anului, fiindacceptate doar încetările de activitate datorate forţei majore, in caz contrar cadrul didactic va fi penalizat prin returnarea sporului de continuitate incasat de la inceputul anului scolar si pana in momentul in plecarii din unitate.
(2) Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar din unitate se face conform OM nr. 3597/18.06.2014 și are două componente : autoevaluarea și evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare însoțită de raportul justificativ al punctajului și a fișei de evaluare specifică unității.
Art.58.Cadrele didactice trebuie să manifeste o preocupare permanentă pentru actualizarea informaţiilor privind specialitatea, metodologiile de predare, noţiunile psihopedagogice în vederea eficientizării activităţilor desfăşurate.
Art.59.Cadrele didactice trebuie să elaboreze planificările, proiectarea unităţilor de învăţare pentrufiecare săptămână, sa realizeze pregatirea activitatii; cadrele debutante şi cele nou venite în unitatea trebuie să elaboreze zilnic schiţe de activitate
Art.60.Cadrele didactice au obligaţia de a completa corect şi la timp toate documentele şcolare (cataloage, carnete de elev, condica, registru matricol, foi matricole ).
Art.61.Cadrele didactice au obligaţia de a desfăşura activitatea ca şi cadru didactic de serviciu după o planificare stabilită având obligaţia de a scrie condica pentru activităţi şcolare şi extraşcolare.
Art.62.Cadrele didactice trebuie să utilizeze la maximum de eficacitate baza materială în scopuldesfăşurării activităţilor instructiv-educative.
Art.63.Educatoarele si supraveghetoarea au obligatia de a ajuta copiii să se schimbe de haine şiîncălţăminte atunci când aceştia sosesc în unitate, pleacă din unitate, înainte de programul de somn, înainte de ora de educaţie fizică şi ori de câte ori este nevoie.
Art.64.Educatoarele şi supraveghetoarea au obligaţia de a supraveghea copiii în timpul programului de somn.
Art.65.Cadrele didactice sunt responsabile de calitatea actului didactic, de însuşirea cunoştinţelor şi de aspectul educaţional ce duce la modelarea comportamentului şi dezvoltarea armonioasă a copilului.
Art.66.Cadrele didactice au obligaţia de a respecta programa şcolară recomandată şi avizată de MECTS, activitatea la clasă desfăşurându-se conform planificărilor.
Art.67.Cadrele didactice au obligaţia de a întocmi câte un portofoliu personal fiecărui copil din clasă / grupă, care să cuprindă fişele şi lucrările din timpul anului. Acestea vor fi discutate pe parcursul anului şcolar împreună cu părinţii copiilor, la şedinţele periodice, la consultațiile individuale și/sau ori de câte ori părinţii solicită acest lucru.
Art.68.La sfârşitul fiecărui an şcolar cadrele didactice au obligaţia de a întocmi şi înmâna câte o fişăpsiho-pedagogică fiecărui copil (grupa pregatitoare; clasa a IV-a).
Art.69.Cadrele didactice sunt obligate să întocmească periodic o evaluare pentru fiecare copil în parte şi să comunice părinţilor concluziile în cadrul consultatiilor individuale din timpul anului, sau ori de câte ori părinţii solicită acest lucru.
Art.70.Cadrele didactice şi supraveghetoarele sunt responsabile de păstrarea în ordine şi în bunecondiţii, nedeterioarate, a materialelor didactice.
Art.71. Învățătorul are obligația de a întocmi și respecta planificarea calendaristică, proiectarea unităților de învățare, mapa de evaluare, planificarea activităților extracurriculare, fișele de observare psiho-pedagogică a elevilor, planificarea ședințelor cu părinții. Tema fiecărei lecții se consemnează în condică zilnic, la venirea în școală.
Art.72.Învățătorul de la clasă are obligativitatea anunțării părinților în legătură cu orice schimbare care intervine în comportamentul elevului, precum și modificările de program.
Art. 73. Învățătorul are datoria de a preda le secretariat planificarea consultatiilor și a ședințelor cu părinții.
Art.74. Învățătorul are obligația de a solicita testele semnate de părinți în maximum o săptămână. În caz contrar, învățătorul trebuie să aducă la cunoștință părinților rezultatele acestora.
Art.75.Învățătoarele clasei (atât cele din programul de dimineață, cât și de după – amiază) au obligația de a organiza consultații cu părinții (cel puțin 1 pe semestru), ședințe cu părinţii(3 / an) și lectorate cu părinţii( 2 pe an ).
Art.76.Toate cadrele didactice au obligaţia de a adapta demersul didactic ţinând cont de particularităţile individuale ale elevilor.
Art.77.Învățătorul coordonator al programului after-school are obligația de a îndruma elevii în rezolvarea temelor pentru acasă, consolidarea cunoștințelor si corectarea temelor.
Art.78.Toate cadrele didactice au obligatia de a participa la cercurile metodice pe nivel ( clasele pregatitoare si clasele I; clasele a II-a, a III-a si a IV-a., a V-a.)
Art.79. Toate cadrele didactice trebuie să respecte graficul serviciului pe școală.
Art.80.Toate cadrele didactice trebuie să supravegheze elevii în timpul pauzelor, inclusiv la grupurile sanitare.
Art.81. Toate cadrele didactice trebuie să supravegheze atent comportamentul și vocabularul elevilor
Art.82 În unitate se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală alcadrelor didactice, prin care elevii sunt supravegheați și pe parcursul pauzelor.
Art.83. Fiecare învățătoare din programul after-school are grijă de copiii clasei sale la vestiar după finalizarea cursurilor, până la ora 17.00.
Art.84. In cazul unor incidente pe parcursul zilei , parintii vor fi anuntati imediat de catre cadrul didactic de la clasa.
Art.85. Elevii care pleacă acasă cu microbuzul scolii (la ora 17.00) vor aștepta pe hol, la vestiar,supravegheați de învățătorul de serviciu.
Art.86. Elevii vor ieși afară, cel puțin 15 minute pe zi, ținând cont de condițiile meteo.
Art.87 Psihopedagogul asigură informarea , asistența psihologică și psihopedagogică a preșcolarilor/școlarilor și părinților acestora, din unitate.
Art.88 Copiii vor fi evaluați individual, la cererea cadrului didactic de la clasă/grupă, numai după cepărintele și-a dat acordul scris în acest sens.
Art.89. Psihopedagogul asigură prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specificeprevenirea factorilor care determină tulburări comportamentale, componente de risc sau discomfort psihic.
Art.90. Psihopedagogul administrează instrumente de evaluare specifice problematicii ridicate de copil la solicitarea părintelui.
Art.91.Profesorii coordonatori de cercuri vor prezenta directorului şi părinţilor, la începutul fiecăruisemestru planificarea calendaristica,iar la sfârşitul fiecărui semestru note informative cu privire la activităţile desfăşurate.
Art.92. Profesorii coordonatori de cercuri și alte activități extracurriculare trebuie să respecte programul de lucru și particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor.
Art.93.. Profesorii de cercuri trebuie să anunțe profesorul de la clasa și directorul în cazul eventualelor schimbări de program.
Art.94..Profesorii de cercuri răspund de securitatea copiilor pe toata durata activității, ei preiau copiii din sala de clasă , îi însoțesc până la intrarea în clasă la sfârșitul cercului și informează profesorul de la clasă sau după caz profesorul de serviciu în legătură cu eventuale incidente apărute în timpul activității.
Art.95.Profesorii care desfăşoară activităţile opţionale şi cercurile educaţionale se subordonează angajatorului care le stabileşte programul şi directorului; au obligaţia de a întocmi programe avizate de ISJ/director şi de a realiza o mapă care să conţină planificarea activităţilor, suport de curs.
IV.2 Personalul nedidactic
Art. 96 Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de muncă aplicabile.
Art. 97 Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.
Art. 98 Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.
Art 99 Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de
patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.
Art 100 Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.
Art. 101 (1 ) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.
(2) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.
Evaluarea personalului din unitate
Art. 102 (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare.
(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.
Art. 103 Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului.
Răspunderea disciplinară a personalului din unitate
Art. 104 Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 105 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


V.ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE

V. 1. Consiliul Profesoral Art. 106 (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.
Art.107 Atribuţii:
(a) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ;
(b) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile personalului didactic;
(c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională a şcolii;
(d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;
(e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;
(f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/institutor/profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
(g) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
(h) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
(i) validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 – în cazul unităţilor de învăţământ cu profil pedagogic, teologic si milita-, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine‖, pentru elevii din învăţământul primar;
(j) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de consiliul de administraţie;
(k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
(l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
(m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
(n) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a inspectoratelor şcolare sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
(o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
(p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii;
(q) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în vigoare şi din contractele colective de muncă aplicabile;
(r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.
Art. 108 Documentele consiliului profesoral sunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.
V.2. Consiliul clasei
Art. 109 (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei. Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar.Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.
Art. 110 (1) Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele
obiective:
(a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;
(b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;
(c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;
(d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
(e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte.
(2) Atribuţii:
(a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
(b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională,atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
(c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea calificativelor „suficient‖ şi „insuficient‖, pentru învăţământul primar;
(d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
(e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
(f) analizează abaterile disciplinare și propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Art. 111 (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.
(2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.
Art. 112 Documentele tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;
a) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;
b) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.
V.3.Catedrele/ Comisiile Metodice
Art.113. (1) În cadrul Școlii Primare „Petre Ispirescu”, comisiile metodice se constituie pe specialități: educatoare / profesor pentru învăţământul preşcolar, învățătoare/ profesor pentru învăţământul primar (clasa pregătitoare-clasa a IV-a) și catedrele de limbi străine,ed.fizică și religie.
( 2)Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respective responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei.
( 3)Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea şefului de catedră/responsabilului comisiei metodice şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ.
Art. 114 Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;
b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor.
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
e) elaborează instrumente de evaluare şi notare;
f) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective;
h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;
i) organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare;
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k) implementează standardele de calitate specifice;
l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice.
Art. 115 Atribuţiile şefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:
a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul
catedrei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarul catedrei);
b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de şef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic;
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;
e) răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei;
f) are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, cu acceptul conducerii acesteia;
g) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;
h) elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.
VIResponsabilități ale personalului didactic din unitatea de învățământ
VI.1.Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Art. 116 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,
este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie.
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.
(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind educaţia formală şi non-formală.
(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.
Art. 117 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:
a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;
c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele şcolare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor.
d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei;
f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ, situaţia disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs;
g) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;
h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
j) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative;
k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;
l) îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă nonformală din internatele şcolare;
m) facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.
Art. 118 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor şcolare;
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor;
g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;
h) rapoarte de activitate semestriale si anuale;
Art. 119 (1) Inspectoratele şcolare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie.Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.
VI.2.Comisiile din unitate
Art. 120. — (1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza urmatoarele comisii:
cu caracter permanent;
cu caracter temporar;
cu caracter ocazional.
(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare și asigurare a calității;
c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
e) Comisia pentru controlul managerial intern;
f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
g) Comisia pentru programe și proiecte educative;
(3) Comisiile cu caracter permanent își desfasoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de cate ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ.
(4) Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ, prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.
Art.121 Fiecare unitate de învățământ își elaborează proceduri, privind funcționarea comisiilor în funcție de nevoile proprii.
Alte comisii din unitate
Art. 122 (1) La nivelul unităţii se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile, menţionate în anexa nr. 1 a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.
(2) Pentru analiza, monitorizarea şi rezolvarea unor situaţii specifice, consiliul de administraţie poate hotărî constituirea unor comisii temporare.Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii
Art.123 . (1) M.E.N. adoptă standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum si metodologia de asigurare a calităţii în învăţământ.
(2) În baza metodologiei elaborate de M.E.N., Școala Primară ‖Petre Ispirescu‖ elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii.
Art. 124. (1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii este formată din 7 membri. Conducerea ei operativă este asigurată un coordonator desemnat de director.
(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii cuprinde
a) cadre didactice;
b) reprezentanţi ai părinţilor ;
c) reprezentanţi ai Consiliului Local.
(3) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director în unitate, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.
(4) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:
a) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităţilor de evaluare și asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unității, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitate, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea sș calitatea învăţământului din unitatea de învățământ.
Raportul este adus la cunostinţa tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii și organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.
(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învățământ.
VII Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic
VII.1 Compartimentul secretariat:
Art. 125 Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte sarcinile stabilite de reglementările legale şi/sau atribuite, prin fişele postului.
Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.
Art. 126 Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:
a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;
c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;
d) înscrierea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie.
e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa postului;
f) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii;
g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar‖, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
h) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale;
i) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;
j) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;
k) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ;
l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;
m) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
n) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
o) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;
p) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite
în sarcina sa.
VII.2.Serviciul financiar
Organizare și responsabilități
Art. 127. — (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern.
Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum și ceilalți angajați asimilați funcției prevazute de legislația în vigoare, denumit generic „contabil”.
Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.
Art. 128. — Serviciul financiar are urmatoarele atribuții:
a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;
c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;
e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;
g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;
j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, prin care se angajează fondurile unității;
m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare, realiând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Management financiar
Art. 129. — (1) Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare. Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetului propriu. Răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în bugetul aprobat.
Art. 130 — Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art.131 — (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.
(2) Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administrație.
Compartimentul administrativ
Art. 132 Atribuții:
a) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ; întretinerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ; recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;
b) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzatoare Serviciului financiar; evidența consumului de materiale; punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind sănătatea și securitatea în munca, situațiile de urgență și P.S.I.; întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;
c) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Management administrativ
Art. 133. — Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art. 134. — (1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în bază solicitării compartimentelor funcționale.
Art. 135. — (1) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către consiliul de administrație.
(2) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ particular sunt supuse regimului juridic al proprietății private.
Art. 136. — Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității de învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație.
VII.5. Medicul și asistenta medicală
Art.137. (1)Unitatea are angajat un medic de medicină generală și două asistente medicale în condițiile stipulate în contractul încheiat între părti, care au următorul program:
(2)Program:
Medicul –luni-miercuri 8.00-10.00
Asistentă- luni până vineri 8.00-16.00
(3)Asistenta efectuează în fiecare dimineață controlul copiilor prezenți iar în cazul în care un copil prezintă simptomele unei boli acesta va fi izolat pană la venirea părintilor. De asemenea, atunci cand se impune urcă în sălile de clasă și efectuează controlul.
(4)Asistenta va realiza calculul caloric de două ori pe an în funcție de normativele DSP.
(5)Asistenta și medicul controlează zilnic starea de sănătate din blocul alimentar.
(6) Medicul este responsabil de stabilirea normelor calorice, avizarea meniului și supravegherea respectării acestora
(7) Ȋn fiecare dimineață de luni, miercuri medicul efectuează triajul epidemiologic în cabinetul medical, pentru copii și personal, hotărand, după caz, necesitatea întreruperii temporare a activității celor bolnavi în unitate
VII.6. Bucătăresele
Art.138 ( 1)Bucătăresele au obligația de a prepara hrana în condiții optime igienico-sanitare,respectând regimul igieno-dietetic și normele calorice pentru fiecare copil, stabilite de medicul unitătii și supervizate de DSV.
(2)Bucătăresele sunt responsabile de menținerea ordinii și curăteniei în bucătărie, de spălarea și dezinfectarea veselei și a tacâmurilor, de așezarea și debarasarea meselor.
(3) Ȋn bucătărie spălarea și dezinfectarea pereților și a pardoselii se va face zilnic, iar cea a mobilei și a ustensilelor ori de câte ori este nevoie.
(4) Bucătaresele au obligația de a întocmi și păstra lista cu necesarul produselor alimentare folosite la prepararea meniului zilnic și de a întocmi periodic inventarul acestora
(5)Bucătăresele au obligația de a deține un caiet cu rețete (rețetar) folosite la întocmirea meniului prestabilit, și care să fie respectate întocmai.
(6)Ȋn fiecare zi de vineri se va afișa la loc vizibil meniul complet pentru săptămana următoare.
VII.6. Îngrijitoarea
Art 139 (1) Ȋngrijitoarele sunt responsabile de efectuarea şi menţinerea curăţeniei în unitate.
(2)Ȋngrijitoarele sunt responsabile de ordinea şi curăţenia în dormitoare, de schimbarea, spălarea şi călcarea aşternuturilor şi a prosoapelor de bucătărie.
(3)Lenjeria de pat va fi schimbată şi spălată la un interval de 7 zile sau ori de câte ori este nevoie. (4)Saltelele vor fi protejate cu material impermeabil.
(5)Este interzisă reutilizarea soluţiilor dezinfectante precum şi a apei pentru spălat pardoselile. (6)Ȋngrijitoarele vor avea grijă ca toate suprafeţele să fie în permanenţă curate, băile, toaletele şi chiuvetele să fie curate şi dezinfectate după fiecare folosire, pardoselile şi scările să fie curate şi uscate pentru a preveni alunecarea
(7)Ȋngrijitoarele au obligaţia de a asigura şi menţine curăţenia în curtea şi anexele unităţii.
(8)După fiecare masă, suprafeţele meselor vor fi spălate şi dezinfectate.
(9)Atât îngrijitoarele cât şi bucătăreasa vor purta echipament adecvat.
VII.8. Șoferul
Art.140 (1)Asigură zilnic transportul copiilor.
(2)Ȋntocmeşte zilnic foaia de parcurs în care trece fiecare cursa făcută.
(3) Asigură buna exploatare a maşinii.
(4)Are o conduita corespunzatoare sistemului educativ.
(5)Nu este admis fumatul in interiorul microbuzului.
VIII.Biblioteca școlară
Art. 141 În unitate se organizează şi funcţionează biblioteca pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 142 Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în baza hotărârii consiliului de administraţie. Biblioteca şcolară se poate reorganiza şi integra în centrul de documentare şi informare, fiind interzisă desfiinţarea acesteia.
Art.143 Bibliotecarul şcolar se subordonează directorului unităţii de învăţământ.
Art. 144 În conformitate cu prevederile legale, în unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al cadrelor didactice la biblioteca școlară .
IX. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar
Preșcolarii/Elevii
Art.145 .În școală se pot înscrie toți copiii, în limita locurilor disponibile, în condițiile prevăzute denormativele Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar Județean, precum și în condițiile respectării prezentului Regulament.
Art.146. La inscriere elevii care nu provin din unitate sustin un interviu in fata unei comisii formată din director, psihopedagog și învățătorul clasei.
Art. 147 (1) Înscrierea în clasa pregătitoare, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 148 (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prinparticiparea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.
Art. 149 (1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unitatii.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
( 8) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.
Art.150.Elevii au dreptul să participe la toate activitățile organizate de unitatea de învățământ și sunt obligați să prezinte părinților mapa de evaluare și caietele de lucru pentru a fi vizate cel puțin o dată pe săptămână.
Art.151.Elevii pot beneficia de premii în funcție de rezultatele la concursurile școlare.
Art.152. Elevii au obligația să frecventeze cu regularitate cursurile școlare, să respecte programul zilnic, fiind prezenti cu cel putin un sfert de ora inaintea inceperii orelor de curs. Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către învățător, care consemnează în catalog absențele.
Art.153. Toate adeverințele medicale care motivează absențele vor fi păstrate într-un plic atașat catalogului clasei.
Art.154. Elevii au obligația să poarte uniforma specifică școlii, zilnic tricou tip polo alb brodat cu sigla unității sau cămașă albă la care se adaugă cravata specifică unității și fustă/pantalon blug clasic , lungimea fustei fiind de minim o palmă deasupra genunchiului.
Art.155. Elevii care nu poartă uniforma școlară și încălțămintea de interior vor primi înștiințare scrisă.
Art.156. Elevii trebuie să circule în deplină ordine în școală, să păstreze curățenia, să aibă o atitudine respectuoasă față de întreg personalul școlii.
Art.157.(1) Elevii trebuie să se respecte unul pe celălalt, să nu se insulte, să nu se lovească și să nu-și deterioreze lucrurile personale, să folosească un limbaj corespunzător unei instituții de învățământ.
(2) Se interzice perturbarea sub orice formă a bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ.
Art.158. La plecarea din școală elevii pot fi preluați numai de aparținătorii legali, sau de către unîmputernicit al acestora, pe care părintele trebuie să-l anunțe în prealabil. Personalul Școlii își asumă responsabilitatea pentru siguranța copiilor până în momentul preluării acestora de către apartinatorul legal ( maxim ora 17.00).
Art.159. Nu va fi lăsat în Școală pe perioada vacanțelor, nici un obiect personal.
Art.160. Găsirea unui obiect va fi anunțată imediat învățătorului.
Art.161. Elevii trebuie să se deplaseze cu atenție sporită pe scări, ținându-se de balustradă.
Art.162.Se interzice elevilor umblatul la prize sau alte aparate electrice, la ferestre, cățăratul pe șpaliere în afara orelor de educație fizică și deteriorarea bunurilor școlii (mobilier, materiale didactice, documente școlare).
Art. 163. Se interzice accesul elevilor în școală, în excursii, în microbuz cu mijloace de comunicare cu acces la internet (telefoane mobile, tablete, ceas); se poate contacta copilul prin intermediul telefonului mobil al cadrului didactic sau telefonul fix al școlii. Este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență.
Art.164. Se interzice accesul copiilor în școală cu bijuterii, unghii date cu ojă și machiaj.
Art.165 Se interzice aducerea de acasă a altor produse alimentare, excepție facând elevii alergici saucei cu regim alimentar.
Art.166.În cazul pierderii, distrugerii sau folosirii necorespunzătoare a bunurilor școlii, acestea vor fiînlocuite de către părinți sau vor fi suportate costurile reparației.
Art.167. Preşcolarii trebuie să participe activ la toate activităţile instructiv-educative şcolare şi extraşcolare desfăşurate de grădiniţă.
Art.168. (1) Copiii nu au voie să vină în clasă cu jucării aduse de acasă (existând riscul deteriorării lor),decât dacă sunt cerute de către educatoare; copiii răspund de jucăriile proprii.
(2) Copiii beneficiază de cadouri din partea unității de Sf. Nicolae și la serbarea de Crăciun, fără ca părinții să aducă cadouri la serbări.
Art.169. Copiii nu trebuie să poarte brăţări sau lănţişoare, în cazul pierderii lor, sunt răspunzători.
Art.170. Copiii trebuie să vorbească/ vor fi învăţaţi să vorbească şi să se comporte civilizat în grădiniţă şi în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare
Art.171. Copiii beneficiază de susţinerea şi consilierea unui psiholog şi a unui logoped.
Art.172.Fiecare preşcolar va avea un rucsac (săculeţ) inscripţionat cu numele copilului, cu haine deschimb, încălţăminte de interior, prosop inscripţionat cu numele copilului, periuţă de dinţi, pijamale şi echipament sportiv.
Art.173.La sosirea în grădiniţă, copiii îşi vor schimba încălţămintea cu cea de interior
Art.174. Ȋnaintea fiecărei mese, în mod obligatoriu, copiii se vor spăla pe mâini
Art.175.După masa de prânz, toţi copiii se vor spăla pe dinţi şi se vor îmbrăca în pijamale şi vor rămâne pe pat, în linişte, pe parcursul programului de somn, dacă nu dorm.
Art.176.Pentru asigurarea unui mediu optim şi a condiţiilor de igienă în sala de mese, copiii trebuie să se spele pe mâini înainte de fiecare masă şi să fie aşezaţi în ordine la masă de către educatoare şi supraveghetoare, iar la nevoie, copiii să fie ajutaţi să mănânce; servirea mesei se va desfăşura în linişte.
Art.177. Este interzis accesul pe rampă și cățăratul pe gard.
Art. 178(1) Preşcolarii şi elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.
(2) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al preşcolarilor şi a elevilor.
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea preşcolarilor şi a elevilor.
(4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 179 (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicareacorectă a planurilor-cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.
(2) Elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici.
Art. 180 (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(2) La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor.
Art.181 Beneficiarii primari ai educaţiei au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art. 182 (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.
(2) Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să respecte:
a) prezentul Regulament;
b) regulile de circulaţie;
c) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
d) normele de protecţie civilă;
e) normele de protecţie a mediului.
Art. 183 Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ;
b) să introducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ preuniversitar, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independenta, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența, intoleranța sau care lezează imaginea publica a unei persoane;
c) sa blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
d) să dețină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substante interzise, tigari, substante etnobotanice și sa participe la jocuri de noroc;
e ) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de invătămant de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de invătămant. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unității;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență;
h) să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, și să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi și fată de personalul unității de învățământ;
j) să provoace, să instige și să participe la acte de violentă în unitatea de invătămant și în afara ei;
k) să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar
1) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar;
m) să invite/ faciliteze intrarea în scoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii .
Art. 184 (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.
(2) Copiii care utilizează microbuzele şcolare, sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să aibă un comportament şi un limbaj civilizat şi să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport.
Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei
Art. 185 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting princomportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) premii, diplome, medalii;
Art.186 (1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute.
( 2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului şcolii.
(3) Diplomele se pot acorda:
(a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut media 10 anuală sau calificativul ―Foarte bine‖ la disciplina/modulul respectivă/respectiv;
(b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.
Art. 187 (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2) Elevii vor fi sanctionati conform procedurii de observare a comportamentului atasata la contractual de scolarizare.
(3) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele :
a) observaţia
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
Art.188 Toate sancțiunile se comunică individual, în scris atât elevilor cât și părinților, tutorilor saususținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
Art. 189 (1) Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de consilierea acestuia, care să urmarească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau de către directorul unității de învățământ.
(2) La solicitarea invatatorului, elevul notificat pe parte comportamentală nu va participa în taberele organizate la sfârșit de an școlar.
Art. 190 (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii.
(2) Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată.
(4) Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.
(5) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.
(6) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar.
Art. 191 (1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii deînvăţământ sunt obligaţi prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.
(2)În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/claselor.
X.Activitatea educativă extrașcolară
Art. 192 Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mediu dedezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art. 193 (1) Activitatea educativă extraşcolară din unitate se desfăşoară în afara orelor de curs.
(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.
Art. 194 (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. Unitatea organizează cercuri opționale care se prezintă părinților la prima ședință.
(2)Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.
(3)Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/ clase de antepreşcolar/preşcolari/elevi, de către /educatoare/învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
Art.195 Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.
Art.196 Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi aaltor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art.197 Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie alunităţii de învăţământ.
Art. 198 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează pe:
(a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie;
(b) gradul de responsabilizarea şi integrare socială;
(c) adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente;
(d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.
Art.199 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
Art.200 Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.
Art.201 Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii deînvăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.
Art.202 Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.
XI. Evaluarea beneficiarilor primari ai educației
XI.1. Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art. 203 Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.
Art. 204 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează, la nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.
Art. 205 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, conform legii.
(2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. În aceste perioade se urmăreşte:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
c) stimularea preşcolarilor/elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi în formarea şi dezvoltarea atitudinilor;
d) stimularea pregătirii preşcolarilor/elevilor capabili de performanţă înaltă.
(3) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 206 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
a) chestionări orale;
b) lucrări scrise;
c) experimente şi activităţi practice;
d) referate şi proiecte;
e) interviuri;
f) portofolii;
g) probe practice;
h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare.
(2) În învăţământul primar, la clasele I- a IV-a, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.
Art. 207 Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerinţelordidactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional.
Art. 208 (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului –preşcolar şi clasa pregătitoare,
b) calificative – în clasele I-IV
c) note de le 1 la 10 în învățământul secundar
Art. 209 (1) Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali.
(2) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
Art. 210 La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.
Art. 211 La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.
Art. 212 În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar.
Art. 213 (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul .. ” sau „scutit medical în anul şcolar .. „, specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc
Art. 214 (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fărădisciplina religie.
(2) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.
(3) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie.
Art. 215 Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5/calificativul „Suficient”, iar la purtare media anuală 6/calificativul „Suficient”.
XII. Partenerii educaționali
XII.1.Părinții
Art.216.Părinții semnează un contract prin care se angajează să respecte exigențele Școlii și sărealizeze un parteneriat responsabil cu Școala și personalul Școlii.
Art.217.Părinții trebuie să completeze corect toate datele solicitate în fișa de înscriere și să prezintetoate documentele necesare înscrierii.
Art.218. Este interzis accesul părinților în scoală, în timpul programului de studiu.
Art.219.Se interzice preluarea elevilor în timpul orelor de curs, cu excepția cazurilor de urgență.
Art.220.Se interzice contactarea cadrelor didactice în timpul orelor de curs, cu excepția cazurilor deurgență. Pentru intrebari legate de evolutia copilului se programeaza o consultatie , pentru intrebari legate de program sau organizarea activitatii se poate contacta cadrul didactic dupa program , dar pana la orele 20.
Art. 221 Este interzisă înregistrarea audio/video a activităților didactice, ședințelor cu părinții,consultațiilor, convorbirilor telefonice precum și fotografierea în cadrul unității.
Art.222.Trebuie adusă la cunoștința învățătorului și conducerii Școlii orice nelămurire cu priviredesfășurarea actului educațional.
Art.223.Părinții trebuie să colaboreze și să sprijine Școala în toate activitățile desfășurate pentruformarea și dezvoltarea deplină a personalității copiilor.
Art.224.Fiecare părinte este obligat să participe la consultațiile cu parintii , conform planificării.
Art.225.Părinții trebuie să urmărească permanent evoluția elevilor (frecvența, punctualitatea,comportamentul verbal și non verbal, îndeplinirea sarcinilor, ținuta, situația la învățătură, anturajul, organizarea și folosirea timpului liber, accesarea Internetului).
Art.226.Părinții au obligația să verifice periodic testele și carnetul de note. Acestea trebuie prezentatînvățătorului, după fiecare semnare.
Art.227. Părinții au obligația de a controla și semna mapa de evaluare și caietele de lucru cel puțin odată pe săptămână la toate disciplinele de studiu.
Art.228 Părinţii trebuie să păstreze o legătură permanentă cu cadrele didactice, participând la toate şedinţele, consultaţiile individuale pentru aflarea nivelului de dezvoltare al copilului.
Art 229 Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului in care este implicat propriul copil se face prin discutii amiabile cu educatoarea/invatatorul/institutorulprofesorulprescolar/primar. Parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele/tutorele/sustinatorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, in vederea rezolvarii problemei.
Art.230. Părinții își pot exprima opinia în legătură cu procesul instructiv-educativ prin completarea unor chestionare aplicate la clasă.
Art.231.Părinții au obligația de a informa învățătoarele despre eventualele modificari de comportament .
Art232. Nu trebuie să constituie prilej de conflict între părinți orice neînțelegere între elevi. Elevul,respectiv părintele are responsabilitatea de a aduce la cunoștința cadrului didactic problema .
Art.233.Părinţii si elevii trebuie să respecte unitatea, reprezentanţii acestuia, şi deciziile luate de cadrele didactice.
Art.234. Părinţii trebuie să respecte deciziile luate de cadrele didactice în privinţa recompenselor şi apedepselor conform prezentului regulament.
Art.235.Ȋn vederea asigurării normelor igienico-sanitare şi a bunei desfăşurări a actului educaţional,accesul părinţilor în dormitoare şi sălile de clasă nu este permis, exceptând cazurile speciale (serbări, spectacole, activităţi deschise, şedinţe), având obligaţia de a purta încălţăminte de interior
Art. 236 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informatperiodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii numai referitor la situaţia propriului copil.
Art. 237 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte.
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
Art. 238 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de aasigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(2) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ.
(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.
(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În
cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.
Art. 239 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor şi apersonalului unităţii de învăţământ.
Art. 240 Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare şifuncţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor
Art.241. Școala își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractele cu acei părinți care aduc prejudicii grave de imagine, morale și financiare unității, precum și cu cei care oferă sume bănești personalului angajat în schimbul unor servicii.
XII.2. Comitetul de părinți al clasei/ grupei
Art. 242 (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte.
(5) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.
Art. 243 Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:
a) sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare;
b) sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în mediul şcolar;
c) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;
d) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
e) se implică activ în asigurarea securităţii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;
Art. 244 Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.
(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
XII.3.Consiliul reprezentativ al părinţilor
Art. 245 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.
Art. 246 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ .
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art. 247 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;
c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţii nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
i) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
j) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;
l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
n) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurarea a activităţii în internate şi în cantine;
o) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala după şcoală‖.
Art. 248 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor a unităţii de învăţământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.


CAPITOLUL XIII

Dispoziții finale

Art.249 .Prezentul Regulament a fost dezbătut în Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de administrație.
Art.250 Respectarea prevederilor acestui Regulament este obligatorie pentru personalul didactic,personalul nedidactic și auxiliar, elevi și părinți.
Art.251 Încălcarea Regulamentului atrage după sine aplicare de sancțiuni. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 10.09.2018.
Reprezentant legal – Muhscina Alina Loredana
DIRECTOR – Prof. Bălan Mihaela

Aveti intrebari?

Intrati in contact cu noi cu un simplu click! Image

Autentificare cu Email